‎دەستەكان و جەژنی سوپاس گوزاریی

سابیری سەندیکا

بــەبۆنــەی جــەژنــی ســوپــاس گــوزاریــی بــەســەرهــاتــی مــامۆســتایــەك بــاســكراوبــوو لــەگــەڵ خــوێــندكــارەكــانــیدا، كــه لــەو ڕۆژەدا بـه خـوێـندكـارهكـانـی ڕاگـەیـانـد هـەر یـەكـێكیان وێـنەی ئـەو شـته بـكێشێت كـه مـەبـەسـتی سـوپـاسـی خـودای لـەسـەبـكات لـه و ڕۆژەدا ، پـاش تۆزێـك لـه بـەرخۆیـەوه ووتـی: دەبـێت لـه گـەرەكـێكی واهـەژاردا چ شـتێك سـەرنـجی ئـەم مـناڵانـه ڕابـكێشێت و بـتوانـن سـوپـاسـی خـوداوەنـدی لـەسـەر بـكەن، تۆبـڵێ ی خـوادنـێكی چـەوری وەك قـەلـێك ؟

 

لــه نــیوان بــیركــردنــوەكــانــیدا بــوو كــاتــێك وێــنەكــەی بــەردەم دانــا ، ســەرنــجی ڕاكــێشاو بــینیی وێــنەی دەســتێكی كـێشاوه، ئـاخۆ دەبـێت ئـەمـه دەسـتی كـێ بـێت ؟ كـاتـێك كـەهـەمـان پـرسـیاری ئـاراسـتەی خـوێـندكـارەكـانـی كـرد هـەر یـەكـەیـان وەڵامـێكی دایـەوه : ئـەمـه دەسـتی خـودایـه و خـواردنـمان پـێشكەش دەكـات :

 

ئـەوەی تـریـان ووتـی مـامۆسـتا ئــەمــه دەســتی ئــەو جــووتــیارەیــه كــه قــەلــەكــان بــەخــیو دەكــات . كــاتــێك كــه مــناڵــەكــان گــەڕانــەوه شــوێــنی خۆیــان و بــارودۆخــی پۆلــەكــه هــێن بــووه وه، لــه مــیزەكــەی دانــا نــزیــك كــەوتــەوه و لــێی پــرســی : دانــا ئــەمــه كــێ یــه ؟ دانــا بــه نـەرمـی وەڵامـی دایـەوه :

 

ووتـی مـامۆسـتا، ئـەوەدەسـتی تۆیـه، ئـەمـه بۆ ئـەو وانـەیـەكـی گـەوره بـوو فـیری كـرد كـەوا چــەنــد شــتەكــانــیشمان كــەم بــێت هــەر دەتــوانــین خــزمــەتــی پــێ بــكەیــن ئــەوەی كــه پــێویســته لــه ســەر هــەمــوومــان ســوپــاســی بۆ بــكەیــن، ئــەو دەرفــەتـەی كــه بۆمــان ڕەخــساوه خــزمــەتــی تــیا بــكەیــن هــەر چــەنــده ئــامــێرەكــانــیشمان بـچووك بـێت . جـەژنـی سـوپـاس گـوزاریـی جـەژنـێكی ئـەمـریـكی یـه و كـەسـاڵانـه لە ڕۆژی   ٢٥و ٢٦لـە بیستووپێنجی مـانـگی یـانـزه دا.

 

ئـاهەنگی بۆ دەگـێرن و کە یەک ھەفتە پشوویە لـەو ئـاهـەنگەكـەدا خـواردنـی قـەل دەخـورێـت و چـەنـدیـن یـاری جۆراو جۆر ئـەنـجام دەدرێـت بـەخۆشـی وشـادی كـات بـەسـەر دەبـەن ئـەم جـەژنـه سـوپـاس گـوزاریـیه جـەژنـێكی نـەتـەوەی ئـەمـریـكایـه . نـاوی دانـا نـاویـكی كـوردیـیه بـەڵام ئـەم ناوه لەبنەرەتدا ناوی دۆگلاس بوو، كەناویكی ئەمریكی یه. 


20/11/2020وتارەکانی تری نوسەر