منداڵی هونەرمەندێكی ناسراوی كورد كوچی دوایی كرد


پاشنیوهڕۆى ئهمڕۆ چوارشهممه 12ى تهموز، داریان بهرزان، كوڕى هونهرمهندى دیارى سلێمانى بهرزان قادر ناسراو به (بهرزانى قالهى خهڵوز) بههۆكارى جهڵتهى دڵ گیانى لهدهستدا.


بە پیی زانيارييەكان هؤكاري كؤچي دوايي ئةو گەنجە دهگهڕێتهوه بۆ جهڵتهى دڵ و بههۆیهوه دهست بهجێ گیانى لهدهستداوه.

كوڕهكهى هونهرمهند بهرزان قادر تهمهنى 17 ساڵه و خوێندكاره.


سبهى پێنجشهممه‌ 13ى ئایار، یهكهم ڕۆژى پرسهكهیهتى له مزگهوتى ئهحمەدی حاجی عەلیله شارى سلێمانى


PM:11:50:12/07/2017